background
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Statut

§ 1. Nazwa i siedziba Towarzystwa. 

Pkt. 1. Nazwą Towarzystwa jest "Polsk Norsk Forening i Stavanger" - "Towarzystwo Polsko Norweskie w Stavanger”

Pkt. 2. Siedzibą związku jest Kvernevik Bydelshus, Mjughøyden 11, 4048 Hafrsfjord

Pkt. 3. adres do korespondencji to:
           postboks nr. 498,
           4304 Sandnes;
           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 2. Cel Towarzystwa. 

Pkt. 1. Celem Towarzystwa jest: Zrzeszanie wszystkich Polaków i Norwegów mieszkających w Stavanger i okolicach (Rogaland kommuner). Umacnianie i rozszerzanie przyjaźni i kontaktów miedzy Polakami i Norwegami poprzez działalność kulturalną i sportową. Działalność mającą na celu wspieranie dzieci i młodzieży polskiej w nauce języka polskiego, języka norweskiego, polskiej kultury
i tradycji. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi w Norwegii i za granicą. Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji Norwegii.

 

§ 3. Członkostwo. 

Pkt. 1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto chce pracować nad realizacją celu Towarzystwa.

Pkt. 2. Aby zostać członkiem Towarzystwa należy zgłosić się do przewodniczącego, zastępcy lub skarbnika. Członkostwo jest ważne
po wpłaceniu składki na dany rok finansowy, który trwa 01.01 do 31.12.

Pkt. 3. Wycofanie członkostwa Towarzystwa należy zgłosić do jednego z członków zarządu i następuje z upływem roku finansowego.

Pkt. 4. Członkowie płacą składkę ustaloną na walnym Zebraniu Towarzystwa. Składka jest wpłacana po Walnym Zebraniu.

Pkt. 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

Pkt. 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 15 członków Towarzystwa.

Pkt. 7. Członek honorowy Towarzystwa nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 4. Walne Zebranie. 

Pkt. 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie .

Pkt. 2. Walne Zebranie odbywa się raz w roku najpóźniej do końca I kwartału i zwołuje się listownie lub pocztą elektroniczną
na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem załączając porządek dzienny.

Pkt. 3. Upoważnieni do udziału w Walnym Zebraniu i głosowaniu są wszyscy członkowie, którzy zapłacili składkę za ubiegły rok finansowy.

Pkt. 4. Porządek dzienny Walnego Zebrania powinien jako minimum zawierać następujące punkty:

Wybór osoby-osób do liczenia głosów.
Sprawozdanie Towarzystwa z ostatniego roku.
Przedstawienie budżetu Towarzystwa.
Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
Ustalenie składki członkowskiej. 
Wybory do zarządu Towarzystwa (co 2 lata).

Pkt. 5. Wnioski do rozpatrzenia na Walne Zebranie należy zgłosić do zarządu najpóźniej na 8 dni przed zebraniem. Wnioski dotyczące zmian w statucie należy zgłosić zarządowi najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem miesiąca w którym ma odbyć się Walne Zebranie.

Pkt. 6. Walne Zebranie podejmuje decyzje większością ważnych głosów (połowa plus jednym głosem), głosując jawnie lub tajnie.

 

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

Pkt. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane, gdy zarząd Towarzystwa uzna to za konieczne po złożeniu uzasadnionego pisemnego wniosku przez członka zarządu do przewodniczącego. W takim przypadku należy odbyć Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej 4 tygodnie po odebraniu wniosku przez przewodniczącego.

Pkt. 2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu musi odbyć się co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 6. Zarządzanie pracą Towarzystwa. 

Pkt. 1. Zarządzaniem pracą Towarzystwa zajmuje się zarząd , który składa się z 5 członków zarządu oraz minimum jednego członka rezerwowego. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 2 lat. Do Zarządu może wejść osoba, która minimum 2 ostatnie lata była członkiem Towarzystwa.

Pkt. 2. Zarząd kieruje pracą Towarzystwa zgodnie z obowiązującym statutem i decyzjami podjętymi przez Walne Zebranie.

Pkt. 3. Najpóźniej po 14 dniach od wyborów należy odbyć zebranie zarządu, na którym spośród członków zarządu wybiera się przewodniczącego, zastępce, skarbnika, sekretarza. Wybór jest ważny do następnego Walnego Zebrania, na którym wybierany jest zarząd.

Pkt. 4. Zarząd może wyznaczyć grupy do wykonania konkretnych zadań.

Pkt. 5. Zebraniami zarządu kieruje przewodniczący Towarzystwa, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, lub osoba wyznaczona.

Pkt. 6. Zarząd może podejmować decyzje większością głosów członków zarządu.

Pkt. 7. Członkowie rezerwowi zarządu biorą czynny udział w pracach zarządu, ale bez prawa głosu.

Pkt. 8. Członek rezerwowy zostaje członkiem zarządu, w przypadku odejścia któregoś z członków zarządu, na mocy uchwały.

 

§ 7. Finanse i kontrola finansowa. 

Pkt. 1. Budżet Towarzystwa prowadzi się w stosunku do roku kalendarzowego.

Pkt. 2. Zarząd odpowiada za finanse Towarzystwa przed Walnym Zebraniem.

Pkt. 3. Budżet jest prowadzony przez skarbnika, który prowadzi również spis członków związku.

Pkt. 4. Budżet jest kontrolowany przez wybraną komisje rewizyjną po zakończeniu roku kalendarzowego.

 

§ 8. Zasady reprezentacji i odpowiedzialności prawnej. 

Pkt. 1. Towarzystwo jest reprezentowane prawnie podpisem przewodniczącego i co najmniej dwóch członków zarządu.

Pkt. 2. Członkowie Towarzystwa nie odpowiadają osobiście za zobowiązania podjęte przez Towarzystwo.

 

§ 9. Zmiany w statucie. 

Pkt. 1. Zmian w statucie można dokonać tylko większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu, gdzie zmiana jest zaznaczona w porządku dziennym zebrania.

Pkt. 2. Zmiany w statucie obowiązują od dnia Walnego Zebrania, na którym zostały przyjęte.

 

§ 10. Rozwiązanie Towarzystwa. 

Pkt. 1. Rozwiązanie Towarzystwa może odbyć się tylko większością 2/3 głosów w głosowaniu na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach,
z których jedno musi być zebraniem nadzwyczajnym.

Pkt. 2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, własność finansowa Towarzystwa przypada innym organizacjom polonijnym w Norwegii lub zostanie przekazane na cele charytatywne, według ustaleń podjętych na zebraniu rozwiązującym Towarzystwo.

 

§ 11. Data zatwierdzenia statutu. 

Pkt. 1. Statut przyjęto na Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 06.03.2015 roku.

 

2018  Towarzystwo Polsko-Norweskie w Stavanger