Statut TPN

Statut “Towarzystwa Polsko Norweskiego w Stavanger “

§ 1. Nazwa Towarzystwa i obszar działalności

Pkt.1. Nazwą Towarzystwa jest „Polsk Norsk Forening i Stavanger” – “Towarzystwo Polsko Norweskie w Stavanger”, zwanego dalej Towarzystwem lub TPN.

Pkt.2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rogaland.

§ 2. Cel towarzystwa

Pkt.1. Celem towarzystwa jest:

 • Zrzeszanie osób mieszkających w Stavanger i okolicach (Rogaland),
 • Umacnianie i rozszerzanie przyjaźni i kontaktów miedzy Polakami i Norwegami,
 • Działalność mającą na celu wspieranie dzieci i młodzieży,
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami społecznymi w Norwegii i poza jej granicami.
 • Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji Polski i Norwegii.

§ 3. Sposoby realizacji celów

Pkt.1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • akcje charytatywne
 • wydarzenia społeczno-kulturalne
 • działalność edukacyjno-szkoleniową
 • imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, krajoznawczym,
 • wydawnictwa,
 • inne zgodne ze statutem.

§ 4. Członkostwo

Pkt.1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto chce pracować nad realizacją celów Towarzystwa.

Pkt.2. Aby zostać członkiem Towarzystwa należy zgłosić się do przewodniczącego, zastępcy lub skarbnika. Członkostwo jest ważne po wpłaceniu składki na dany rok finansowy, który trwa 01.01 do 31.12.

Pkt.3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

Pkt.4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby zainteresowane realizacją celów statutowych Towarzystwa.

Pkt.5. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa. Członkowie honorowi są przyjmowani na Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu  lub 15 członków Towarzystwa. Członek honorowy Towarzystwa nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Pkt.6. Wycofanie członkostwa Towarzystwa należy zgłosić do jednego z członków zarządu i następuje z upływem roku finansowego.

Pkt.7. Członkowie płaca składkę ustalona na Walnym Zebraniu Towarzystwa. Składka jest wpłacana po Walnym Zebraniu do końca marca danego roku.

Pkt.8. Decyzją o zawieszeniu, wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje zarząd w postępowaniu odwoławczym lub uchwałą. Podstawą wykreślenia lub wykluczenia może być świadome działanie na szkodę towarzystwa lub jego organów oraz uporczywe i świadome naruszanie postanowień statutu i uchwał walnego zebrania i Zarządu.

§ 5. Walne Zebranie

Pkt.1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie .

Pkt.2. Walne Zebranie odbywa się raz w roku w  pierwszym kwartale i zwołuje się listownie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem załączając porządek dzienny.

Pkt.3. Upoważnieni do głosowania w Walnym Zebraniu są wszyscy członkowie, którzy zapłacili składkę za ubiegły rok finansowy oraz członkowie honorowi Towarzystwa.

 

Pkt.4. Porządek dzienny Walnego Zebrania powinien jako minimum zawierać następujące punkty:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie Towarzystwa z ostatniego roku.
 4. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa.
 5. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
 6. Ustalenie składki członkowskiej.
 7. Wybór Zarządu, Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 8. Inne.

Pkt.5. Wnioski do rozpatrzenia na Walne Zebranie należy zgłosić do Zarządu najpóźniej na 8 dni przed zebraniem. Wnioski dotyczące zmian w statucie należy zgłosić do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem miesiąca w którym ma odbyć się Walne Zebranie.

Pkt.6. Walne Zebranie podejmuje decyzje większością ważnych głosów obecnych na quorum (połową plus jednym głosem), głosując jawnie lub tajnie.

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie

Pkt.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu lub 2/3 członków Towarzystwa. W takim przypadku należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej 4 tygodnie po odebraniu wniosku przez Zarząd Towarzystwa.

Pkt.2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu musi odbyć się co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 7. Komisja Rewizyjna

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych imiennie przez Walne Zebranie w tym samym roku co członkowie Zarządu. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. Kadencja Komisji trwa 2 lata.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia.
  4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. Nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową Towarzystwa;
   2. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;
   3. Przedkładanie wniosków i ocen z przeprowadzonych kontroli prac władz i organów Towarzystwa;
   4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu z działalności Komisji Rewizyjnej;
   5. Rozpatrywanie skarg dotyczących Zarządu Towarzystwa;

§ 8. Tryb głosowań Komisji Rewizyjnej

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 9. Zarząd Towarzystwa

Pkt.1. Zarządzaniem pracą Towarzystwa zajmuje się Zarząd, który oprócz Przewodniczącego składa się z 4 członków zarządu oraz minimum jednego członka rezerwowego, Zarząd i przewodniczący Towarzystwa jest wybierany na Walnym Zebraniu na okres 2 lat. W ten sposób, że w jednym roku wybiera się członków zarządu, a w następnym roku przewodniczącego.

Pkt.2. Zarząd kieruje pracą towarzystwa zgodnie z obowiązującym statutem i decyzjami podjętymi przez Walne Zebranie.

Pkt.3. Najpóźniej po 14 dniach od wyborów należy odbyć zebranie zarządu, na którym spośród członków zarządu wybiera się zastępcę, skarbnika i sekretarza. Wybór jest ważny do następnego Walnego Zebrania, na którym wybierany jest Zarząd.

Pkt.4. Zarząd może wyznaczyć grupy/osoby do wykonania konkretnych zadań.

Pkt.5. Zebraniami Zarządu kieruje przewodniczący towarzystwa, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, lub osoba przez niego wyznaczona.

Pkt.6. Zarząd może podejmować decyzje większością głosów członków Zarządu.

Pkt.7. Członkowie rezerwowi Zarządu biorą czynny udział w pracach Zarządu, ale bez prawa głosu gdy jest pełny skład Zarządu.

Pkt.8. Członek rezerwowy zostaje członkiem zarządu w przypadku odejścia któregoś z członków Zarządu na mocy uchwały.

§ 10. Finanse i kontrola finansowa

Pkt.1. Finanse towarzystwa prowadzi się w stosunku do roku kalendarzowego.

Pkt.2. Zarząd odpowiada za finanse Towarzystwa przed Walnym Zebraniem.

Pkt.3. Finanse są prowadzone przez skarbnika, który prowadzi również spis członków Towarzystwa.

Pkt.4. Finanse są kontrolowane przez wybraną komisję rewizyjną po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 11. Dodatkowe regulacje prawne

Pkt.1. Szczegółowe zasady oraz tryb działalności władz i organów  Towarzystwa może określać Regulamin Wewnętrzny uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 12. Zasady reprezentacji i odpowiedzialności prawnej

Pkt.1. Towarzystwo jest reprezentowane prawnie podpisem przewodniczącego i co najmniej dwóch członków zarządu.

Pkt.2. Członkowie Towarzystwa nie odpowiadają osobiście za zobowiązania podjęte przez  Zarząd Towarzystwa.

§ 13. Zmiany w statucie

Pkt.1. Zmian w statucie można dokonać tylko większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu, gdzie zmiana jest zaznaczona w porządku dziennym zebrania.

Pkt.2. Zmiany w statucie obowiązują od dnia Walnego Zebrania, na którym zostały przyjęte.

§ 14. Rozwiązanie towarzystwa

Pkt.1. Rozwiązanie Towarzystwa może odbyć się tylko większością 2/3 głosów obecnych na quorum w głosowaniu na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach, z których jedno musi być zebraniem nadzwyczajnym.

Pkt.2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, własność finansowa Towarzystwa przypada innym organizacjom polonijnym w Norwegii lub zostanie przekazane na cele charytatywne, według ustaleń podjętych na Walnym Zebraniu rozwiązującym towarzystwo.

§ 15. Data zatwierdzenia statutu

Pkt.1. Statut przyjęto na Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 03.02.2018